Про нас

Перелік послуг за галузями

В галузі екологічного аудиту:

Екологічний аудит всіх видів виробничої діяльності підприємств і організацій

Екологічний аудит перед проектної, проектної, звітної та іншої документації, пов'язаної з охороною навколишнього середовища

В галузі охорони навколишнього природного середовища

Виконання робіт, пов'язаних з розробкою проектів Програм з організації моніторингу навколишнього природного середовища, а саме – систематичних спостережень, збору, аналізу і оцінці інформації про стан компонентів навколишнього природного середовища та факторів впливу на них, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо дотримання вимог екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування

Розробка екологічного паспорту для підприємств різних галузей промисловості

В галузі охорони атмосферного повітря

Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Постановка підприємств на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами викидів для підприємств, установ та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності

Розробка проекту санітарно-захисної зони підприємства розробка паспортів пилогазоочисних установок та їх реєстрація

Проведення інструментальних вимірювань забруднюючих речовин, пов’язаних з проведенням інвентаризації викидів, контролю за дотриманням встановлених нормативів, перевірки ефективності ГОУ

В галузі поводження з відходами

Інвентаризація джерел утворення відходів підприємств, установ та організацій

Розробка технічних паспортів відходів

Розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Розробка паспортів місць видалення відходів

Підготовка пакету документів для отримання дозволу, лімітів на утворення, розміщення відходів та декларацій про утворення відходів

Підготовка, подання та супровід документів для отримання протоколу санітарно-епідеміологічної служби та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами

Визначення класів небезпеки промислових відходів

Підготовка пакету документів для отримання ліцензії на поводження з небезпечними видами відходів;

Надання інформаційних консультацій у сфері поводження з відходами;

Підготовка пакету документів для отримання ліцензії на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

В галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів

Розробка індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення

Розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування (СВК)

Розробка проектів нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС)

Розробка паспортів водного господарства

Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

В галузі Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) та проведення експертизи:

Розробка матеріалів Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації та для існуючих об'єктів;

Оцінка місць видалення відходів, як об'єктів впливу на навколишнє середовище;

Проведення експертизи проектів будівництва у напрямку забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

Проведення еколого-експертної оцінки проектної документації.

Ліцензійно-дозвільна документація

Свідоцтво про атестацію групи повітряного контролю на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час контролю стану навколишнього природного середовища

Повідомлення Мінприроди України про внесення в Перелік установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності

Сертифікат екологічного аудитора Мінприроди України

Сертифікат аудитора систем екологічного керування Європейської організації якості (EOQ)

Сертифікат менеджера систем екологічного керування Європейської організації якості (EOQ)

Сертифікат аудитора систем екологічного керування Української асоціації якості (УАЯ)

Сертифікат менеджера систем екологічного керування Української асоціації якості (УАЯ)

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури - інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища;

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури - експертиза проектної документації в частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Послуги
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» здійснює всі види робіт в сфері проведення екологічного аудиту і має в своєму складі сертифікованого спеціаліста, що внесений до реєстру екологічних аудиторів, які мають право на здійснення еколого-аудиторської діяльності Мінприроди України. Також спеціалісти ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» сертифіковані у Гармонізованій схемі реєстрації персоналу Європейської організації з якості та мають статус міжнародних аудиторів та менеджерів (EOQ) згідно міжнародного стандарту ISO 14001.

З 2004 року в Україні діє Закон «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 р. № 1862-IV у відповідності до якого з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності проводиться екологічний аудит.

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об'єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію, створення на основі таких об'єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності.

Основними завданнями екологічного аудиту є:

збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;

встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;

оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;

оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.

Екологічний аудит в Україні може бути:

Добровільним – що аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.

Обов'язковим – що здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:

банкрутство;

приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності, крім визначених законом випадків;

передача або придбання в державну чи комунальну власність;

передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;

створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;

екологічне страхування об'єктів;

завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;

в інших випадках, передбачених законом.

Екологічний аудит поділяється на:

Внутрішній екологічний аудит об'єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним, для власних потреб. Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів.

Об'єктами екологічного аудиту є:

підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти;

системи екологічного управління;

інші об'єкти, передбачені законом.

Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.

Основними принципами екологічного аудиту є:

незалежність;

законність;

наукова обґрунтованість;

об'єктивність;

неупередженість;

достовірність;

документованість;

конфіденційність;

персональна відповідальність аудитора.

МОНІТОРИНГ

ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» виконує роботи, пов'язані з розробки проектів Програм з організації моніторингу навколишнього природного середовища, а саме – систематичних спостережень, збору, аналізу і оцінці інформації про стан компонентів навколишнього природного середовища та факторів впливу на них, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо дотримання вимог екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Правовою основою організації моніторингових спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища різних рівнів та форм є законодавчі акти у сфері охорони довкілля та природокористування, а саме:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ (ст. 22);

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-ХІІ (ст. 32);

Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-IV (ст. 54);

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (ст. 29);

Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 р. № 1864-IV (ст. 20);

Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР (ст. 21) на інші законодавчі акти.

Регіональні та місцеві програми моніторингу навколишнього природного середовища розробляються відповідно до:

Закону України Про державні цільові програми від 18.03.2004 р. № 1621-IV;

Положення про порядок розробки екологічних програм, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р. № 1091;

Методичних рекомендацій з підготовки регіональних та загальнодержавних програм моніторингу довкілля, затверджених Наказом Мінекоресурсів України від 24.12.2001 р. № 487.

Діяльність в сфері проведення моніторингових досліджень регламентується наступними нормативно-правовими актами:

Положення про систему моніторингу довкілля, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391;

Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 343;

Положення про моніторинг земель, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р. № 661;

Порядок здійснення державного моніторингу вод, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 815 та нормативними документами, які прийняти відповідно до них. Серед таких міжвідомчим документом є Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню моніторингу вод, затверджене Наказом Мінекоресурсів України від 24.12.2000 р. № 485.

Одним із основних видів діяльності ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» в галузі моніторингу навколишнього природного середовища є розробка проектів Програм організації автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на стаціонарних джерелах викидів та на межі санітарно-захисних зон підприємств.
Метою розробки автоматичної системи екологічного моніторингу (АСЕМ) атмосферного повітря є, насамперед, створення для об'єктивної оцінки стану навколишнього природного середовища та своєчасне виявлення небезпечної екологічної ситуації на стаціонарних джерелах викидів та на межі санітарно-захисної зони підприємств (СЗЗ), забезпечення керівництва підприємств необхідною оперативною і достовірною екологічною інформацією для підтримки прийняття рішень у галузі охорони довкілля та раціонального використання матеріальних ресурсів підприємств, попередження негативних наслідків для довкілля.
Під основними задачами будь-якої системи моніторингу розуміють конкретні дії або етапи на шляху досягнення цілей. В будь-якому випадку, задачі підпорядковані меті.

Завдання, що розв'язує автоматизована система екологічного моніторингу атмосферного повітря, полягають у:

автоматизованому спостереженні і реєстрації концентрацій забруднюючих речовин;

аналізі отриманої інформації з метою визначення фактичного стану забруднення атмосферного повітря;

вживанні екстрених заходів по боротьбі із забрудненням;

прогнозі рівня забруднення;

виробленні рекомендацій для поліпшення стану навколишнього середовища;

уточненні і перевірка розрахунків розсіювання;

інформаційному забезпеченні органів місцевого самоврядування, органів санітарно-епідеміологічної служби, територіальних органів Мінприроди та інш. по питаннях стану атмосферного повітря.

Виходячи із завдань, що розв'язує автоматизована система екологічного моніторингу атмосферного повітря, її призначення формується як отримання, збір та накопичення даних щодо впливу діяльності підприємств на стан атмосферного повітря, своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень з вирішення екологічних питань та підвищення їх ефективності. АСЕМ поєднує оперативний контроль (в реальному часі) з використанням автоматичних та автоматизованих засобів вимірювальної техніки та відбір проб, для подальших лабораторних досліджень, при сумісному алгоритмі їх функціонування.
ПОВІТРЯ

В галузі охорони атмосферного повітря ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» виконує повний перелік робот пов’язаних з отриманням дозволу на викиди починаючи з обстеження підприємства та закінчуючи отриманням дозволу.

Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Постановка підприємств на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря.

Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами викидів для підприємств, установ та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

Розробка проекту санітарно-захисної зони підприємства;

Розробка паспортів пилогазоочисних установок та їх реєстрація;

Проведення інструментальних вимірювань забруднюючих речовин, пов’язаних з проведенням інвентаризації викидів, контролю за дотриманням встановлених нормативів, перевірки ефективності ГОУ.

ВІДХОДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОЕКСПЕРТ»
пропонує повний комплекс послуг в галузі поводження з відходами:

інвентаризація джерел утворення відходів підприємств, установ та організацій

Інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обст еження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними.
Розробка інвентаризації відходів проводиться відповідно до Закону України "Про відходи" від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.

розробка технічних паспортів відходів згідно ГОСТ 17.9.0.2-99 "Технічний паспорт відходу";

розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів згідно Наказу Мінекобезпеки від 17.02.1999 р. №41 "Про затвердження Форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання";

розробка паспортів місць видалення відходів згідно Наказу Мінекобезпеки від 14.01.1999 р. №12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів";

підготовка пакету документів для отримання дозволу, лімітів на утворення, розміщення відходів та декларацій про утворення відходів на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. №1218 «Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;

підготовка, подання та супровід документів для отримання протоколу санітарно-епідеміологічної служби та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

визначення класів небезпеки промислових відходів згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" на підставі результатів визначення:

валових концентрацій іонів важких металів (спектральний наближено-кількісний аналіз);

концентрацій залишкових нафтопродуктів (гравіметричний аналіз);

концентрацій рухливих форм важких металів (спеціальні аналітичні дослідження);

повного хімічного складу проб відходів (силікатний аналіз).

підготовка пакету документів для отримання ліцензії на поводження з небезпечними видами відходів;

надання інформаційних консультацій у сфері поводження з відходами;

підготовка пакету документів для отримання ліцензії на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

ВОДА

Розробка індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення

Норма водоспоживання - це максимально допустима кількість води необхідної якості, потрібної для виробництва одиниці продукції установленої якості в певних умовах виробництва.
Норма водовідведення - це максимальна кількість відведених стічних вод установленої якості, утворених при виробництві одиниці продукції. Норма водовідведення визначається нормою водоспоживання та величиною беззворотнього водоспоживання і беззворотніх втрат у виробництві.
Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення затверджуються для встановлення планового рівня користування водою и відведення стічних вод. На підставі Норм видається дозвіл на спецводокористування.
Розрахунок поточної індивідуальної балансової норми водоспоживання та водовідведення виконується експерементально-розрахунковим методом

Розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування (СВК)

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Нормативна база:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. № 1264-XII

Водний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №321 "Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992р. №459"

Розробка паспортів водного господарства

Паспорт водного господарства – документ, в якому проводиться: розрахунок нормативного водоспоживання та водовідведення підприємства, встановлення фактичного водоспоживання та водовідведення, аналіз ефективності використання водних ресурсів, визначення технічного стану, внутрішньоплощадних мереж водопроводу і каналізації, правильності підбору та установки каналізації, розробка заходів по раціональному використанню води питної якості.

Нормативна база:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12),

Водний кодекс України ( 213/95-ВР ),

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18.03.2013 N 99 Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору"

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465,

Будівельні норми і правила "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85)

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 N 37 Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

Розробка індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

(ІТНВПВ) - це максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони.

Поточні ІТНВПВ розробляються кожним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства за Галузевими ТНВПВ підприємств водопровідно-каналізаційного господарства і погоджуються та затверджуються згідно встановленого порядку.

Нормативна база:

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.02.2004 N 33 Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126 Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями.

Закон України від 2002.01.10, № 2918-III "Про питну воду та питне водопостачання"

Розробка проектів нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС)

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини - показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об'єкта.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів. Даний норматив встановлюється для оцінки екологічного благополуччя водяних об'єктів і визначення комплексу водоохоронних мір, і містить науково-обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин і показники якості води. При цьому ступінь забруднення водних об'єктів визначається відповідними категоріями якості води.

Нормативна база:

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 15 грудня 1994 року N 116 Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами

Надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері водокористування

Документи
Зв'язатися з нами

ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ»
50051, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
Дзержинський р-он,
вул. Орджонікідзе, буд. 10, кім. 412

(056) 405-37-31

eaecolog@gmail.com

Ваше ім'я
Ваш e-mail
Тема
Повідомлення
Надіслати